مشخصات متقاضيثبت نام متقاضیراهنماي استفاده از سيستمدرباره سيستممشاهده سازمانها و روند هاي سازماني
 
 
>> معرفي سامانه سرويس هاي الكترونيكي استان اصفهان
 

سامانه سرويس هاي الكترونيكي استان اصفهان براي اولين بار در كشور در آذرماه سال هشتاد و سه همزمان با آغاز به كار پرتال استان اصفهان و در راستاي توسعه خدمات الكترونيك و ايجاد سامانه هاي دسترسي شهروند الكترونيك توسط دفتر فناوري اطلاعات استانداري اصفهان ( مركز داده و پرتال استان اصفهان) و با همكاري شركت رهنما كاميابان نخستين آغاز به كار نمود. پس از گذشت مدت حدود چهار سال اين سامانه با حضور بيش از چهل سازمان و اداره كل استان اصفهان به عنوان يكي از دروازه هاي ارتباطي شهروندان با خدمات دولت الكترونيك شناخته شد و لزوم بهره برداري از اطلاعات اين سامانه منجر به تصميم بازبيني محتوي به صورت دوره اي توسط كارشناسان مركز داده استان اصفهان شد. از همين رو به صورت مستمر و با دوره هاي زماني مشخص ، محتواي اين سامانه مورد بازبي قرار گرفت و در آخرين دوره و همزمان با آغاز به كار پرتال جديد استان اصفهان ، اين سامانه نيز از لحاظ گرافيكي و ساختاري مورد بازبيني قرار گرفت. از آنجا كه تجربيات به وجود آمده حاصل از توسعه اين سامانه هم اكنون در بدنه كارشناسي استانداري استان اصفهان وجود دارد ، اميد است كه به زودي و با ايجاد يك بستر نرم افزاري مناسب خدمات جديد سامانه خدمات الكترونيكي استان با استفاده از تكنولوژي ها و ابزارهاي جديد و با سهولت كاربرد بيشتر در اختيار شهروندان محترم اصفهان قرار گيرد. 
 
  
 

Copyright 2012 Isfp.ir , All rights reserved.