مشخصات متقاضيثبت نام متقاضیراهنماي استفاده از سيستمدرباره سيستممشاهده سازمانها و روند هاي سازماني
 
 
متقاضي ثبت نام جهت استفاده از خدمات الکترونيکي پرتال استان اصفهان ، ضمن تاييد مشخصات فوق ، متعهد به موارد زير مي باشم:

1- متقاضي متعهد مي گردد از امکانات سامانه خدمات الکترونيکي پرتال استان اصفهان در جهت خلاف شرع و عرف سياسي و قوانين و مقررات موضوعه کشور استفاده ننمايد.

2- متقاضي مکلف است در صورت هرگونه تغيير در هر يک از نشانيها يا تلفنهاي اعلام شده مراتب را به يکي از پيشخوانهاي دولت در استان اصفهان اعلام .نمايد

3- مسؤوليت حفاظت از کلمات رمز بر عهده متقاضي بوده و حقوق آن قابل انتقال به غير نمي باشد.

4- متقاضي بايد از افشاء کلمات عبور خود به ساير افراد اکيدا" خودداري نمايد و سامانه خدمات الکترونيکي پرتال استان اصفهان هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارات و زيانهايي که مشتري به دليل افشاء موارد فوق به ساير اشخاص متحمل مي شود به عهده نخواهد گرفت.


 
 
  
 

Copyright 2012 Isfp.ir , All rights reserved.